Image of business documents on workplace with three partners interacting on background

Praktycznie każdy z nas podpisywał w swoim życiu jakąś umowę o pracę. Ale czy wiemy co powinno znaleźć się w treści umowy i jakie są obowiązki obu stron umowy po jej podpisaniu ?

 

Po przejściu, często długiego procesu rekrutacji, przychodzi ten wyczekiwany przed nas moment – podpisanie umowy o pracę. Warto wiedzieć co w umowie znaleźć się musi, ponieważ na jej podstawie możemy dochodzić swoich praw w Sądzie Pracy.

Niezależnie od formy umowy o pracę ( na czas próbny, określony, nieokreślony) wymaga ona formy pisemnej i w jej treści muszą się znaleźć co najmniej następujące elementy:

 1. Strony umowy;
 2. Rodzaj umowy;
 3. Data zawarcia umowy o pracę;
 4. Rodzaj pracy;
 5. Miejsce wykonywania pracy;
 6. Wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 7. Wymiar czasu pracy;
 8. Termin rozpoczęcia pracy.

Dodatkowo w przeciągu 7 dni pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o :

 1. Obowiązującej pracownika normie dobowej i tygodniowej;
 2. Częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę;
 3. Wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego;
 4. Obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 5. Układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, terminie i czasie wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

Pewnie wielu z was spotkało się z różnymi formami umowy. Jedne zawierały tylko powyższe informacje, inne zaś to wielostronicowe kontrakty opisujące dodatkowo przyjęte w firmie zasady i obowiązki. Warto szczegółowo zapoznać się z każdym zapisem.

Jakie obowiązki ma jeszcze nasz pracodawca?

 •  Badania lekarskie – przypominamy, że pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania lekarskie, dopuszczające do go wykonywania pracy określonej w umowie. Badania takie muszą zostać wykonane przed dniem rozpoczęcia pracy. Według obowiązujących w tym roku przepisów, pracownik może dostarczyć aktualne badania lekarskie uzyskane u poprzedniego pracodawcy jeżeli wykonywał taki sam rodzaj pracy i w między czasie nie zaszły okoliczności zmieniające jego zdolność do pracy na danym stanowisku.
 • Szkolenie BHP – pracodawca ma obowiązek przeszkolić nas z zasad BHP obowiązujących w firmie i na stanowisku pracy

Jakie obowiązki ma pracownik po podpisaniu umowy o pracę ?

 • Dostarczenie historii zatrudnienia i wykształcenia – pracodawca nie ma obowiązku upominania się o te dokumenty u pracownika. W razie ich nie dostarczenia wyliczy on urlop w wymiarze podstawowym – 20 dni – obliczonym proporcjonalnie do czasu rozpoczęcia pracy. Dlatego jeżeli przysługuje nam urlop w wymiarze 26 dni, warto dostarczyć powyższe dokumenty do działu kadr aby uzyskać prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

 

Jeżeli masz jakieś wątpliwości i pytania w zakresie powyższego tematu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

 

Zespół Biura Rachunkowego Actarius

facebooktwittergoogle_plusmail